ปั้น1.5พันโรงงานเข้ามาตรฐานอีโค่ทาวน์

กระทรวงอุตฯตั้งเป้าปั้น 1,500 โรงงาน เข้ามาตรฐานอีโค่ทาวน์ พร้อมชู 13 เขตอุตสาหกรรมขึ้นแท่นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ  มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม  มิติด้านสังคม  มิติการบริหารจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบการจัดการเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใ

นพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และ เตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ในอนาคต  โดยยังได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ผลักดันพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม เป้าหมาย ในพื้นที่จํานวน 18 แห่ง15 จังหวัด ทั้งนี้ประกอบด้วย จ.สมุทรปราการ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี ให้มีการยกระดับพื้นที่ไปสู่การ เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ดังกล่าว จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการก ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกั บเขตอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองใหม่และเมืองนิเวศในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews