ก.แรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนจัดสรรกองทุนต่างด้าว

“ก.แรงงาน” พร้อมเปิดให้ “องค์กรเอกชน” ขอรับจัดสรรเงินกองทุนต่างด้าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการเกี่ยวกับการทำงาน โดยคุณสมบัติขององค์กรเอกชนจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย  ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรทางเศรษฐกิจหรือมุ่งหวังผลทางการเมือง และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว 

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ คำขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ หลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรเอกชนพร้อมวัตถุประสงค์ขององค์กร  หลักฐานการแต่งตั้งกรรมการพร้อมข้อบังคับขององค์กรเอกชนที่เป็นปัจจุบัน  ประวัติองค์กรโดยสังเขป  และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่ขอรับการจัดสรร ประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นต้น  ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการจัดสรรฯ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น โดยส่งเอกสารไปที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews